Година на ...

2006 - Година на гъбите

Гъбите са едни от най-интересните живи организми на Земята. В миналото те традиционно са смятани за растения, но изследванията показват, че за тях са характерни много черти, присъщи на животните, както и редица особености, които не се наблюдават при нито едно от тези две царства. Поради това понастоящем те са причислени към самостоятелно царство - Гъби.
Гъбите играят изключително важна роля в екосистемите. Една значителна част от тях са редуценти, които разграждат органичната материя в природата, други са паразити по растения и животни, трети са в симбиоза с водорасли и висши растения.
Значителна е ролята на гъбите и в живота на човека. Те са ценен източник на витамини и активни вещества, включително различни антибиотици с широко приложение в медицинската практика. Редица видове с едри плодни тела се използват за храна, други обаче са отровни и са причина за тежки отравяния.
Поради ред причини гъбното богатство в света е сравнително слабо познато и нашата страна не прави изключение. До момента в България са известни около 4 900 вида гъби (с около 1000 вида повече от срещащите се у нас висши растения), докато най-новите прогнози сочат, че гъбното ни богатство наброява вероятно над 20 000 вида.
Значението на гъбите е често незаслужено подценявано от специалистите по консервационна биология. През 2000 г. Българското микологично дружество изготви първия “Червен списък на макромицетите в България”, а през 2005 г. беше извършено негово осъвременяване. Настоящият календар представя 12 вида от огромното гъбно богатство на България.


Изтеглете календара за 2006 829 Kb (pdf) свали