Направи дарение

Студентски дипломни работи

Повече от 10 години БФБ финансира десетки студентски дипломни работи, свързани с опазване на биоразнообразието и защитените територии. Така успяхме да подкрепим усилията на студенти от различни университети в страната и да финансираме научна и полева работа за проучване на редки видове, на защитени територии и Натура 2000, както и за развитие на природозащитно образование. 

Подкрепете Студентският фонд, за да дадем шанс на младите хора да учат и да помогнат за опазването на природата!


Направете дарение по банков пътПроКредит Банк АД 

IBAN BG96 PRCB 9230 1016 3303 28
BIC PRCB BGSF