Направи дарение

Подкрепете нашите фондове

Ако искате да помогнете при нужда от спешни дейности за решаването на „горещи” природозащитни проблеми, подкрепете нашият Спешен фонд за биоразнообразието. Благодарение на него през последните 3 години можаха бързо и ефективно да се решат серия от конкретни спешни проблеми като кампанията за Рила, Да спасим Иракли, спасяване на костенурки от терени предназначени за застрояване, защита на крайречните гори, опазване на проекто защитени зони от НАТУРА 2000 и много други. Фондът е предназначен за НПО и благодарение на него са финансирани СДП Балкани, БДЗП, Зелени Балкани, ИУЕЦ, НД Екогласност, За Земята и др.
За да остане природа в България – подкрепете Спешният фонд за биоразнообразието!

*   *   *

Три години БФБ финансира студентски дипломни работи, свързани с опазване на биоразнообразието и защитените територии. Така успяхме да подкрепим усилията на 44 студенти от различни университети в страната и да финансираме научна и полева работа за проучване на редки видове, на защитени територии и Натура 2000, както и за развитие на природозащитно образование. 
Подкрепете Студентският фонд, за да дадем шанс на младите хора да учат и да помогнат за опазването на природата!