Актуални проекти

BIO-INNOVATE – Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция

20.08.2019 г.
Проект "Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“, договор № B2.6d.09/04.07.2019 и кратко име BIO-INNOVATE се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“
повече»

„Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване"

21.03.2019 г.
Проектът „Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване" се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунския университет „Аристотел“, Гърция (AUTH - Aristotelio Panepistimio Thessalonikis) Чешкия университет по природни науки в Прага (CULS - Ceska Zemedelska Univerzita v Praze). Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз по направление К2 Стратегически партньорства.

 
повече»

Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово

27.01.2016 г.
Проект "Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово" се изпълнява в партньорство с Фондация ЕвроНатур, Германия като водещ партньор и Македонско екологично дружество МЕС, Македония. Проектът се финансира от Германска федерална фондация за околна среда DBU, Франкфуртско зоологическо дружество FZS и собствен принос на партньорите по проекта.

 
повече»

Беласица отвъд граници

12.03.2015 г.
Проектът „Беласица отвъд граници” се изпълнява в партньорство между пет различни организации и институции от България, БЮР Македония, Гърция и Германия. Българските партньори по проекта са Българска фондация Биоразнообразие и Дирекция Природен парк „Беласица” от гръцка страна това е Управляващият орган на Национален парк „Езеро Керкини”, от македонска Екологичното сдружение „Планетум” и от германска Евронатур (Европейски фонд за природно наследство). Той е съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда.
повече»

Участие за природа. Подкрепа за НПО и гражданското участие във взимането на решения

Проектът „Участие за природа. Подкрепа за представителството на НПО и гражданското участие във взимането на решения относно политики за устойчиво развитие и околна среда”, наричан за краткост „Участие за природа” се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансовата подкрепа на //Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
повече»

Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк

Проектът „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”, с кратко име TRANSBIORES, се финансира от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония. Стойността на целия проект е 145 003,77 евро, като 85% от сумата представлява европейско финансиране, а останалите 15% са национално съфинансиране.

 
повече»

За Балкана и хората

Проектът носи дългото име "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони" и е четиригодишен (септември 2012 – септември 2016 г.). Изпълнява се в партньорство от четири швейцарски и шест български партньора (включително Министерството на земеделието и храните) в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина.
Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Общата му стойност е 4 790 000 швейцарски франка, от които 590 000 швейцарски франка - съфинансиране от българските партньори.

Новини за проекта и дейностите му на: http://forthenature.org/swissprogramme
повече»

Солта на живота

Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро“, наричан за краткост СОЛТА НА ЖИВОТА е финансиран от Европейската комисия на основание споразумение за безвъзмездно финансиране LIFE11 NAT/BG/000362. Продължителността му е 6 години - от 01.07.2012 г. до 31.08.2018 г.

Новини за проекта и дейностите му: http://www.saltoflife.biodiversity.bg/
повече»