Приключени проекти

Подкрепа на животновъдството в ПП Странджа

БФБ е партньор на Сдружение "Зелена България" (Средец) и ДПП Странджа в изпълнението на проект "Модел за стимулиране на традиционното животновъдство като механизъм за опазване на биоразнообразието в ливадите и пасищата в ПП „Странджа”. Проектът се финансира от ПМП на ГЕФ. 
повече»

Опазване и устойчиво развитие на карстовия комплекс в района на Драгоманското блато в България

Проектът се изпълнява в партньорство от Сдружение за дивата природа „Балкани” и БФБ. Съ-финансиран е от DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Германска федерална фондация за околна среда) и управляван от ЕуроНатур – Германия. Продължителността на проекта е 3 години (юли 2009 – юни 2012) и общият му бюджет е 500’000 лева.
повече»

Благоприятно природозащитно състояние на Натура 2000 видове и хабитати

Този проект се изпълнява от Фондация DLO/Wageningen International (Холандия) в тясно сътрудничество с БФБ, СДП - Балкани и Орбикон (Дания). Целта е да се разработи национално ръководство за определяне на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания по Натура 2000 на национално и регионално ниво.
повече»

Инициатива “Зелен пояс”

Опазване на природата и насърчаване на устойчивото развитие в пограничните райони на България като принос към осъществяването на Европейския зелен пояс
повече»

Опазване на планината Беласица

Проектът "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма" се осъществява с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд 
повече»

Опазване на биоразнообразието и еко образование в Костинброд

Проектът е осъществен в периода 2007-2010 г. от БФБ и Фондация “Инициативи без граници” с финансиране от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ПМП на ГЕФ), от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и от Община Костинброд, на обща стойност 122’633 лв.
повече»

Партньорства за биоразнообразието: природата отвъд природозащитата

С този тригодишен проект (2004-2007), финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в размер на 1,538 млн. лева, БФБ търси отговор на предизвикателствата пред опазването на природата в България - от недостатъчната законова и нормативна база, през нуждата от засилване капацитета на природозащитните организации, до природосъобразното използване на ресурсите. 
повече»

Кампания „Повече място за реките и сигурност за хората”

С финансовата подкрепа на Регионалния екологичен център, БФБ цели подобряване състоянието на речните екосистеми в българската част от басейна на река Дунав (за реките Искър, Вит и Осъм), намаляване на биогенното замърсяване и намаляване на щетите от наводненията.

Развитие на екотуризма като средство за опазване на биоразнообразието в района на НП „Пирин”

В партньорство с Дирекцията на НП „Пирин”, проектът осигурява разработването на цялостен екотуристически продукт за четири от общините около парка и е в изпълнение на предвидената в Плана за управление информационна стратегия.

План за действие за дивата коза

В партньорство с Националното управление по горите, БФБ разработва План за дейности за опазване на популациите на дивата коза в България.