Приключени проекти

Инвентаризация на биоразнообразието в защитените територии на Родопите

Целта на заданието е да се осъществят полеви проучвания в речни участъци, засегнати от наводнения в региона на Родопите, да се оцени състоянието на крайречните местообитания и да се сравни размера на щетите в различните речни участъци. 
повече»

Опазване и устойчиво управление на хабитати с европейско значение в Родопите

Проектът - част от концепцията за “Зелен пояс”, надгражда върху резултатите от досегашните дейности на БФБ в Родопите, като се фокусира върху подобряване трансграничното сътрудничество при управление на местата от мрежата Натура 2000 и подкрепа на устойчиви бизнес-практики в три общини: Смолян, Рудозем и Златоград.

“Живи реки”

Съвместно с Басейновата дирекция за Източно-Беломорски регион, БФБ работи за интегриране на опазването на биоразнообразието в управлението на водите. Проектът цели да намали конфликта между опазването на крайречните хабитати и мерките за предпазване от наводнения.

Създаване на регионална марка за ПП “Странджа”

Регионалната марка на ПП “Странджа” цели да развие местни продукти, селско стопанство, туристически услуги, базирани на устойчивото ползване на природните ресурси и „зеленият” имидж на Странджа. В допълнение ще се укрепят партньорството и стопанските възможности чрез сертифициране на партньорите на Дирекцията на ПП Странджа, включително предприемачи в селския и екологичен туризъм, фермери, пчелари, събирачи на билки и др.
повече»

Опазване на Бесапарските ридове

Ревизия и осъвременяване на данните за разпространението на редките видове в следствие на което бяха изготвени азбучен и систематичен списък на висшите растения, установени на Бесапарските ридове по литературни данни и в резултат на теренните проучвания по проекта. 
повече»

Партньорство за Природен парк „Странджа”

В партньорство с ДПП „Странджа” и РИОСВ - Бургас, БФБ стимулира изпълнението на конкретни дейности, които са от обща полза за двете институции и за хората на Странджа - развитие на екотуристически продукти, популяризиране на резерватите, повишаване на знанието за ползите от парка и отговорностите за опазването му.

Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм

Настоящият проект има за цел да проучи проблемите свързани с управлението на водите и природните местообитания в басейна на р. Осъм, да предложи интегрирани мерки за опазване на биоразнообразието и смекчаване на риска от наводнения.
повече»

Извънкласни дейности в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област

Проект BG051PO001/07/4.2-01- 454 „Извънкласни дейности за развиване на екологично съзнание, творчески умения и широка природозащитна култура у ученици в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област” e одобрен от МОН, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
повече»