Година на ...

2007 - Година на дивата коза

Балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) е подвид, ендемичен за планините на Балканския полуостров. Изтребването му от човека е причина той да изчезне от повечето си местообитания. Преди столетия, десетки хиляди диви кози са обитавали скалните комплекси на България. Днес са оцелели малко над 2000 кози - основно в националните паркове “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”, както и в държавните дивечовъдни станции в Западни Родопи. Това са почти 80% от популацията на този подвид в Европейския съюз.
Основният проблем на дивата коза е бракониерството. Тя е приспособена да избягва естествените си врагове като се катери бързо по труднодостъпни сипеи и скали, където никой хищник не може да я улови. Поради това не се страхува от враговете си и често с любопитство ги наблюдава от близко разстояние, качена на някоя отвесна скала. Срещу бракониерите обаче тази нейна тактика често се оказва пагубна. За човек, въоръжен с модерна пушка с оптически мерник, е лесно да отстреля няколко животни за един ден.
Дивата коза е защитен вид, но за да се въвлекат ловците в нейното опазване се разрешава квота за лов в райони, където популацията й е в добро състояние. Рогата от дива коза са високо ценен трофей. Цената на зрелия мъжки е над 5000 лева. Правилно организираният трофеен лов в държавните дивечовъдни станции и в няколко ловно рибарски дружества създава стимули за опазването и възстановяването на вида в България. Ловът в националните паркове е забранен, но възстановяване числеността на козата ще благоприятства околните ловни райони. За съжаление много ловци не разбират това и бракониерстват при всяка възможност.
Защо трябва да положим специални усилия за опазването на дивата коза? Дивите кози са символ на планината и привличат голям обществен интерес. Те са важна хранителна база за други животни, вид, който управлява пасищата и индикатор за наличие или липса на бракониерство. Има ли кози, това означава, че бракониерството е ликвидирано, а решаването на проблема ще съдейства за опазването и на елени, сърни, зайци, мечки, кеклици, лещарки, глухари и друг дивеч и ще подобри хранителните вериги в природата. Има ли диви кози и друг дивеч, ще има вълци и рисове, ще се поддържа безлесната зона, както и нейното биоразнообразие като цяло.
Козите допускат хора наблизо и са прекрасен обект за екотуризъм. Повишаването на атрактивността на парковете ще засили и тяхната обществена поддръжка.


Изтеглете календара за 2007 1 Mb (pdf) свали