Белогръб кълвач

Белогръб кълвач
Това може би  е един от най-неизучените (заедно с трипръстия) кълвачи. Известни са 11-16 подвида като у нас най-разпространен е Южен белогръб кълвач, който е сред най-малко проучените и най-застрашени подвидове на вида в световен план. Той е “среден на ръст” – достига 25 см. Размахът на крилата му е 39 см. Мъжките от нашия подвид са с характерно “зебровидно”, непрекъснато от бяла лента оперение по гърба. Челото им е белезникаво, а основната част от главата е червена. Плещите на белогърбите кълвачи са черни. Женските се отличават от половинките си по липсата на червените “шапки”. Труден е за изучаване, тъй като сам решава дали и кога да се покаже. Не обича да се обажда, дори и „песните“ през гнездовия сезон са кратки.