Условия за участите, критерии

Категории

Годишните награди ще бъдат раздадени в 8 категории (описани подробно по-долу), ако има достатъчно добри кандидатури за всяка от тях. Жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите и както всяка година те ще бъдат раздадени на специална церемония през септември. 

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО) и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Критерии:
• обществена значимост
• ефект от кампанията (акцията/дейността)
• отзвук от кампанията (акцията/дейността) – изпълнение на поставените цели, провокиране на обществен дебат, отговори от заинтересовани страни, отразяване от медиите и др.

Кой може да бъде номиниран?
• цяла кампания, отделна акция или дейност 
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от НПО, местна власт, държавна институция или отделни граждани
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от повече от една организация/институция

2. Най-добър журналистически материал, свързан със опазване на българската дива природа
Критерии:
• значимост на публикацията 
• обективност на материала
• отзвук от публикацията (провокиране на обществен дебат по проблема, коментари, отговори от заинтересовани страни, разследвания и др.)

Кой може да бъде номиниран? 
• журналистически материал от електронни и печатни медии (или серия)
• журналистически материал от регионални и национални медии
• един журналист може да участва с повече от един материал


3. Доброволец за природата

Критерии: 
• принос в опазването или популяризирането на биоразнообразието;
• участие в различни акции за опазване на природата;
• помощ в текущи дейности на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието;

Кой може да бъде номиниран?
• Всеки български гражданин без значение от неговата възраст, пол и образование.

4. Политик с най-голямо внимание към българската природа

Критерии: 
• принос в опазването или популяризирането на биоразнообразието;
• участие в законодателни промени, свързани с опазване на природата;

Кой може да бъде номиниран?
• Всеки български депутат (настоящ и бивш), без значение от неговата политическа принадлежност;
• Политик от местната власт, държавната администрация. 


5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Критерии:
• Бизнесът нe оказва отрицателни въздействия върху природната среда, в която работи;
• Бизнесът е разработил и спазва политики за опазване на биоразнообразието;
• Стопанските дейности са съобразени с целите за опазване и възстановяване на биоразнообразието и на средата, в която се развива;
• Стопанската дейност е подпомогнала опазването или възстановяването на отделни видове или местообитания.

Кой може да бъде номиниран?
• юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, закона за кооперациите, земеделски производители 
• ферми, разположени във или в близост до територия с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зона или защитена територия) 

6. Награда за дарение/дарител в областта на биоразнообразието
Критерии:
• значимост на дарението
• подходящ начин да бъде показано дарението (документи, снимки, публикации, др.)

Кой може да бъде номиниран?
• Фирми, организации, граждани, които са направили дарение за даден вид, кампания, дейност, свързана с биоразнообразието
• Изключват се проекти финансирани от правителството и Европейския съюз

7. Институция/организация с принос в опазването на биоразнообразието
Критерии: 
• разрешаване на значим природозащитен проблем през 2012
• принос в опазването на защитени видове
• ефективно управление на защитена територия / зона
• популяризиране и създаване на положителен имидж на управляваната територия
• успешно запазване на управляваната територия от определени посегателства

Кой може да бъде номиниран?
• държавни институции, местни власти, НПО, които работят за опазването на защитени територии / зони и видове


8. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа

Критерии:
• Човек / институция / организация с доказан принос към опазване на биоразнообразието;
• Всички приложени материали (документи, снимки, подписка, публикации и др.), които доказват приносът ще бъдат от полза.

Кой може да бъде номиниран?
• учени, общественици, граждани, организации, институции


Номинациите трябва да са свързани с периода 22 май 2012 – 22 май 2013, времето, когато според нас изтича една година на биоразнообразието. Очакваме вашите предложения до 31 юли 2013 18.00 ч. на e-mail: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1233, ул. Веслец 39-41, ет.4, ап.11 «За Годишните награди за биоразнообразие». По-голяма тежест ще имат номинации, придружени с обосновка.

Присъждането на Годишните награди се организира в рамките на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, който се изпълнява в партньорство от 7 български и 4 швейцарски организации в Западна и Централна Стара планина за срок от 4 години. Проектът има за цел да покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Финансиран е от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.