Глухар

Местообитания

Местообитания
У нас, глухарят обитава основно иглолистни гори: главно чисти и смесени съобщества на бял бор, (с участие на смърч и ела), но също така черен бор, бяла мура, смърч и черна мура. По-рядко се среща в смесени широколистно-иглолисти горски съобщества и по изключение – в чисти широколистни съобщества, главно на бук, а при горната граница на гората понякога навлиза и в зоната на клека. Видът се среща основно между 1400 и 2200 м.н.в. а в отделни части от страната по изключение между 1100 и 1400, като разпространението му обхваща по-високите планини в страната: Рила, Пирин, Западни и Централни Родопи, Славянка и Западна Стара планина. Основната част от националната популация е концентрирана в Западни и Централни Родопи. Резултатите от проведени проучвания на територията на Западна Стара планина, резерват „Чупрене“ в периода 2011 – 2015 г. показват наличие на единични птици. Данни от актуални теренни проучвания потвърждават, че глухарят се среща основно в зрелите иглолистни гори на възраст между 100 - 150 години. Основен процент от вида се нимира в защитени зони и територии - Пирин, Рила, Западни Родопи, Триград Мурсалица, Добростан, Славянка, Персенк, Рилски манастир, Западен Балкан, Витоша, Осогово, Централен Балкан. Въпреки това около 18% от ключовите места са в територии извън защитените зони. Това налага спешното обявяване на нови защитени зони, между които най-приоритетна е Рила буфер.