Осогово

Основни направления

Основните направления, по които работим са:
  • Осигуряване на информационна база, необходима за опазване на биоразнообразието, интегрирано управление и устойчиво ползване на природните ресурси в района (проучване и картиране на биологичното разнообразие и земеползването,  разработване и използване на Географско-информационни системи (ГИС) и на база данни)
  • Подобряване на системата от защитени територии в района с участието на местните заинтересовани страни  (подготовка на предложения за подобряване на системата и състоянието на ЗТ и природните местообитания и видове, организиране на  национални и международни срещи и семинари със заинтересованите страни и експерти)
  • Подобряване на регионалното и транс-гранично сътрудничество и административен капацитет в управлението на защитени територии и устойчиво ползване на природни ресурси (транс-граничен форум за сътрудничество, обмяна на опит, подготовка на съвместни проекти)
  • Повишаване на обществената осведоменост и подкрепа за опазване на природното наследство и подобряване на системата от защитени територии (обучения по теми свързани с устойчивото използване на природни материали, разработване на комуникационна стратегия и посещения за заинтересованите страни до съществуващи защитени територии в региона)
  • Въвличане на местните общности и заинтересовани страни в мерките за опазване на биоразнообразието и управлението на защитени територии (Разработване на план за управление на защитените зони по Натура 2000 в Осоговска планина за територията на България, подкрепа на идеи за местни проекти за устойчиво ползване на природните ресурси, оценка на природния потенциал на високопланинските пасища и недървесните горски продукти, проучване на традиционни сортове овощни дървета)