Глухар

Природозащитен статус

Природозащитен статус
Национално законодателство
 
Видът е включен в Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 от ЗБР, като вид който е под режим на опазване и регулирано ползване от природата.
 
Съгласно разпоредбите на чл. 41, ал. 3, за видовете птици от приложение № 4 се забраняват:
1. ловуването и обезпокояването в сезона на размножаване и отглеждане на малките, както и по време на завръщане на мигриращите птици в местата на отглеждане на малките;
2. разрушаването, увреждането или преместването на гнезда;
3. унищожаването, както и събирането и задържането на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени.
 
Глухарят е включен в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) , който го определя като едър дивеч обект на лов.

В Червената книга видът е категоризиран като застрашен.

Международно законодателство

Глухарят е включен в Приложение № III на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), както и в Приложение 1 на Директива 2009/147/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици и техните местообитания.