Саблеклюн

Природозащитен статус

Защитен вид, включен в Червената книга на България със статус застрашен. в критериите на BirdLife SPEC 4, Директива на птиците - Приложение 1, Бернска конвенция - Приложение 2 и Бонска конвенция - Приложение 2. Освен това е в Приложение 2 и Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.