Елен лопатар

Природозащитен статус

Еленът лопатар е ловен вид, включен в Закон за лова и опазване на дивеча