Благороден елен

Природозащитен статус


Национално законодателство

Благородният елен е ловен вид, включен в Закона за лова и опазване на видове.

Международно законодателство

Видът е включен в Бернската конвенция – Приложение ІІІ, ратифицирана от България на 25.01.1991 г., в сила от 01.05.1991 г., обн. ДВ бр.23/10.03.1995 г.