Централен Балкан

Проекти, свързани с територията

В периода 2012-2016 година, в рамките на проект „За Балкана и хората“, Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с ДНП „Централен Балкан“ и други заинтересовани страни работи за подобряване управление на пашата на селскостопански животни в защитената територия. В резултат на нашата работа бяха разработени следните документи:
  • Доклад за влиянието на пашата върху природните местообитания на територията на НП „Централен Балкан“
  • Доклад за икономическия ефект от изпълнението на мярка 214 на територията на НП „Централен Балкан“ за периода 2007 -2013 година
  • Резултати от проведена анкета на тема „Ефективност от въвеждане и изпълнение на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. за района на Национален парк „Централен Балкан““
  • "Стратегически план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“

За Балкана и хората - "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони"
анализ 1 Mb (pdf) свали
анализ 854 Kb (pdf) свали
въпросник 1 Mb (pdf) свали