Приключени проекти

Опазване на Бесапарските ридове

Основните направления по проекта включваха следните дейности:
 
  • Ревизия и осъвременяване на данните за разпространението на редките видове в следствие на което бяха изготвени азбучен и систематичен списък на висшите растения, установени на Бесапарските ридове по литературни данни и в резултат на теренните проучвания по проекта. Извършен е систематичен и фитофеографски анализ и е определена консервационната значимост на установените видове висши растения.
  • Беше изготвен и списък от 61 приоритетни за картиране видове висши растения. Въз основа на него беше съставен работен план за полевите проучвания за картиране на находищата им.
  • Разработване на цифров модел на картираните находища на 26 консервационно значими растителни видове и на 2 типа хабитати. Предложени са обхват и граници на ВМР “Бесапарски ридове” на площ от около 4035 ха. Изготвени са карти на находищата, както и на предлаганите граници на ВМР „Бесапарси ридове”.
  • Подготовка на документация за разширяване на защитена местност “Огняново – Синитевски рид” на 859,8443 ha-1
  • Анализ на възможностите за ботанически, екологичен и селски туризъм и подготовка на доклад. Проведен е семинар за представяне на резултатите от тези анализи и за запознаване с региона на ключови туроператори.
  • Анализ за възможности за използване на агроекологични схеми в района на ФВМ Бесапарски ридове и разработване на пилотна схеми за частни стопани.
  • Организиран бе съвместно с БДЗП информационен семинар с местни фермери, кметове и администрация за популяризирането на агроекологичните мерки с учстието на експерти от МЗП.