Мисия

Ние

  • участваме активно в промяната на природозащитното законодателство
  • инициираме национални кампании в полза на българската природа 
  • създаваме механизми за широко обществено участие в управлението на защитените територии 
  • представяме възможности за развитие на природосъобразен бизнес 
  • въвличаме местните хора в конкретни дейности за опазване на природата 
  • свързваме природозащитата и науката 
  • разкриваме биоразнообразието в неговите социални, етични, културни и стопански измерения 
  • разширяваме кръга от съмишленици за общата кауза