Благороден елен

Заплахи и лимитиращи фактори

Заплахи и лимитиращи фактори
Хищници
Естествените врагове на благородния елен са хищниците. В България това са вълците, чакали и скитащи кучета. За да предпазят от тях най-уязвимите представители на вида – малките, кошутите се движат на големи стада, водени от най-възрастната и опитна кошута. За оръжие и мъжките и женските предпочитат да използват острите си копита. Техните твърди и добре заострени ръбове често са достатъчни, за да наранят сериозно и да отблъснат нападателите им. Благородният елен е надарен и с голяма пъргавина и бързина – може ловко да прескочи препятствия нaд 2 мeтpa, а като отличен плувец, c лeĸoтa преплува реки и езера. Ето защо не хищниците, а бракониерите са основната заплаха за вида.

Бракониерство
Бракониерството е най-голямата заплаха за този величествен вид и причина за изчезването му от много места в България. И в миналото, и днес благородните елени са преследвани заради красивите си рога и вкусното си месо. Въпреки че е ловен обект, ловът му е разрешен единствено от 1 септември до 31 януари – за мъжките и от 1 октомври до 31 декември – за женските. Ловът му е забранен целогодишно в националните ни паркове. Затова, ако видите бракониери, които нарушават тези забрани, веднага сигнализирайте на тел. 112.
 
Тази подстраница е изработена в рамките на проект: № B2.d6.09 "BIO-INNOVATE – Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Оператора на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020"