Полезни връзки

Устойчиво развитиe на формираща сe туристичeска дeстинация

Устойчиво развитиe на формираща сe туристичeска дeстинация
През месец декември излезе от печат монографията на д-р Десислава Алексова на тема „Модeл за устойчиво развитиe на формираща сe туристичeска дeстинация по примeра на община Ботeвград”.  
 
Д-р Десислава Алексова е активист на Коалиция „За да остане природа в България”, преподавател в Международно висше бизнес училище в специалност „Туризъм“ с над 15 години опит като експерт в областта на развитието на туризма, устойчивото развитие и опазването на околната среда, член на Българската туристическа камара, член на обществения съвет към Министерството на туризма, автор на над 50 специализирани публикации в български и чуждестранни научни издания.
 
Монографията е плод на задълбочена и целенасочена работа за създаване на работещ модел за устойчиво развитие на новоформираща се туристическа дестинация. Актуалността на изследването е свързана с факта, че към момента няма унифицирана система, която да се прилага спрямо развитието на туризма на различни йерархични нива, независимо че в страната са разработвани и прилагани различни и разнородни системи за оценка на туристическото развитие.
 
Насочена е към широк кръг читатели - преподаватели и експерти по туризъм, туристически организации, институции и предприемачи в областта на туризма, студенти, изучаващи туризъм. Тя е полезно практическо ръководство за местните власти и организациите за управление на туристическите райони в страната.
 
Монографията е финансирана от Фонд „Научни изследвания” по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“.
 
Експерти от БФБ също имат принос в монографичното изследване: изготвяне на предложения за екотуристически дейности, съставяне на концепции за специализирани събития с природозащитна насоченост, организация и провеждане на Детски карнавал на биоразнообразието, оказване на експертна помощ по георгафски информационни системи и изготвяне на картографски схеми.

С цялата монография можете да се запознаете тук.
 
Професионалното ни мнение е, че при изготвяне на научноизследователски трудове с интердисциплинарен характер е от съществено значение да се отчете експертизата, както на учени в областта на туризма, икономисти и географи, така и на специалисти по консервационна биология и утвърдени природозащитници. Този подход е приложен умело за постигане на изследователската цел на проучването и изработване на модел за устойчиво туристическо развитие на местно ниво, съобразно природозащитните принципи.