Законодателство

От създаването си до днес Българска Фондация Биоразнообразие подпомага реформирането на българското природозащитно законодателство чрез изпращане на становища, участие и организиране на срещи с представители на институциите, организиране на обществени дискусии и др. Като част от Коалиция "За да остане природа в България" и самостоятелно участваме в публични кампании и предлагаме подобрения в Закон за горите, Закон за лова, Закон за устройство на територията, Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, Закон за биологичното разнообразие, Закон за опазване на околната среда, Закон за туризма и др. Информираме медиите и широката общественост за всеки опит за нарушаване на вече съществуващото екологично законодателство или прокарване на лобистки поправки в него, които ще застрашат биоразнообразието у нас. Разработваме сигнали и жалби до европейски институции, водим съдебни дела за защита на защитените територии и зони. 

Самостоятелно и в партньорство разработихме 11 плана за действие за видове от списъка на застрашените животни на Световния съюз за защита на природата (IUCN), както и 12 Плана за управление на различни категории защитени територии, 6 от които вече са приети и се прилагат.