Трипръст кълвач

Заплахи и лимитиращи фактори

Заплахи  и лимитиращи фактори
Промяна и фрагментиране на местообитания в следствие на горскостопанските дейности
 
Промяната на горските местообитания на вида вследствие на горскостопанските дейности е най-сериозната опасност за вида не само в България, но и в другите части на света. В България трипръстият кълвач се е запазил основно в защитени територии, в които сечите са забранени или на терени, където дълги години не са провеждани сечи, включително и санитарни. В миналото видът е бил обикновен обитател на старите смърчови гори в нашите високи планини. Днес, според най-нови проучвания, проведени в периода 2013-2015 от експерти на Българска Фондация Биоразнообразие, той не е намерен в над 90 % от потенциалните подходящи местообитания в Западните Родопи, Пирин и Рила. Една от основните причини за това е интензификацията на горското стопанство и размаха на санитарните сечи в тях. Бъдещето на вида изглежда изключително мрачно. Интензивните сечи много скоро – в рамките на няколко години – ще доведе до пълно изтребление на вида извън защитените територии по ЗЗТ.  
Фрагментът от популацията на вида, който ще остане в защитени територии ще бъде с численост 55-60 двойки или 39-43% от националната популация. Тази численост е под генетичния минимум за дългосрочно оцеляване на вида. Силно разпокъсаният ареал, съчетан с една очаквана слаба степен на скитане и миграции на вида ще е предпоставка за все повече случаи на близко родствено кръстосване. Това ще доведе до изчезване на вида и в защитените територии. За да се предотврати това е небходима защита и осигуряване на подходящи условия и за двойките кълвачи, които се намират извън защитените територии.
 
Климатични условия
Местообитанията на вида често биват увредени от екстремни климатични явления – бурен вятър, водещ до ветровали и снеголоми.  Друг проблем е засушаването и свързаните с нея горски пожари. Почти ежегодно големи горски пожари бушуват в непристъпните местообитания на трипръстия кълвач в Рила, Родопите и Пирин.
 
снимки към подстраница "Трипръст кълвач" - Георги Герджиков, Даниел Митев, Петър Шурулинков, Борис Белчев

Тази подстраница е изработена в рамките на проект: № 5103020-39-682 „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“