Белогръб кълвач

Заплахи и лимитиращи фактори

Заплахи и лимитиращи фактори
Промяна и фрагментиране на местообитания в следствие на горскостопанските дейности
 
Най-голямата опасност за белогърбия кълвач са различните т.нар. горскостопански дейности - прореждания, възобновителни сечи, санитарни сечи, подмладяване на гората и др. Възобновителни сечи имащи практически характер на голи сечи са унищожили много от подходящите местообитания на белогърбия кълвач в Котленска планина, Западна Стара планина, Родопите, ПП „Странджа“, ПП „Българка“ и ПП „Беласица“. Прорежданията, изборните сечи и санитарните сечи също влияят силно негативно на популацията на вида у нас. Цялостното подмладяване на горите е довело да изчезването на белогръбия кълвач от редица райони на страната - особено на много места в Западна България, Предбалкана и Лудогорието.
 
Климатични условия
Екстремните климатични явления - бурен вятър, водещ до ветровали и снеголоми често разрушават местообитанията на вида. Друга заплаха за местообитанията на белогръбия кълвач са горските пожари. Пожари засягат редовно и местообитания на белогръбия кълвач в по-ниските части на планините. Тежките зимни условия също са проблемни за вида.

Хищничество
Сред хищниците опасни за вида могат да бъдат посочени всички видове горски сови, големият и малкият ястреби, обикновения мишелов, сокола орко, сокола скитник, златка, белка, сънливци. Показано е, че големият и малкият ястреби, както и обикновеният мишелов предпочитат да улавят кълвачи в сравнение с други видове горски птици.

Промяна и фрагментиране на местообитания в следствие на ваканционни селища и спортни съоръжения
Местообитанията на белогръбия кълвач са в една по-ниска зона на планините и поради това са в много по-слаба степен засегнати от ски туризма. Все пак е известно, че видът се е срещал в района на ски – курорта Пампорово и въобще в Букова планина, докато сега почти сигурно е изчезнал в целия този район. Този фактор обаче е твърде незначителен спрямо най-важния - повсеместното изсичане на вековните гори в районите, които обитава белогърбия кълвач.

снимки към подстраница "Белогръб кълвач" - Георги Герджиков, Петко Цветков, Петър Шурулинков, Влади Милушев, ПП Беласица

Тази подстраница е изработена в рамките на проект: № 5103020-39-682 „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“