Елен лопатар

Заплахи и лимитиращи фактори

Заплахи и лимитиращи фактори
Хищници
Вълкът, лисицата, чакалът и скитащите кучета са естествените неприятели на лопатара и те значително му вредят. Тъй като еленът лопатар е по-бавен от благородния елен, се превръща в лесна плячка на вълка или на скитащите кучета, особено в по-дълбок сняг. Лисицата и чакалът пък нападат малките. Въпреки това не хищниците са основата заплаха за тях, а бракониерството.

Бракониерство
Основната заплаха за елените лопатари е бракониерството. Еленът лопатар е изчезнал от българските земи преди около десет века заради безконтролното му изтребване от страна на човека. Преследван е заради красивите си рога, които се превръщат в ловни трофеи и месото си. Освен, че е по-бавен, той е и по-доверчив от благородния елен, което също го прави уязвим пред бракониерите.

Тази подстраница е изработена в рамките на проект: № B2.d6.09 "BIO-INNOVATE – Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Оператора на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020"