Защитени територии и НАТУРА 2000

България е една от най-богатите на биоразнообразие страни в Европа. Въпреки това голяма част от защитените зони по Натура 2000 все още не са обявени, а останалите - остават защитени единствено "на хартия" без разработени планове за управление и създадени органи за тяхното управление.
Защитените територии в България, които са едва 5 % от територията на страната, също са непрекъснато заплашени от застрояване и унищожение. За да запазим биоразнообразието у нас ние развиваме системата от защитени територии като:
  • създаваме консултативни съвети за управление на защитени територии с участието на обществеността 
  • подготвяме документация за обявяване на нови защитени територии 
  • участваме в процеса на подобряване на законодателството 
  • подпомагаме изграждането на капацитет на отговорните институции и организации