Приключени проекти

“Живи реки”

Съвместно с Басейновата дирекция за Източно-Беломорски регион, БФБ работи за интегриране на опазването на биоразнообразието в управлението на водите. Проектът цели да намали конфликта между опазването на крайречните хабитати и мерките за предпазване от наводнения.