Актуални проекти

Евробърд

21.04.2020 г.
Проект "Евробърд"
Донор: Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики KA202 - Стратегически партньорства за професионално образование и обучение
повече»

„Game over? Do not let the Climate change end the game!”

08.02.2020 г.
Без съмнение климатичните промени са едно от най-големите предизвикателства на съвремието ни, които все повече ще засяга човечеството през идните години.  В същото време, климатичните промени засягат пряко не само нас, хората, но и биоразнообразието, екосистемите на планетата, а от там и ресурсите и други „ползи“, които човечеството има от природата (напр. достъп до вода, храна, регулация и поява на нови вредители, болести и медикаменти,). Целта на проекта е да обхване тези взаимосвързаности между климатичните промени, живота и условията на планетата Земя и да проучи възможностите природата да помогне за адаптация с настъпващите промени като в същото време вниманието се насочи към личната отговорност, колективните действия и политическите решения, които трябва да се предприемат веднага. Проектът събира опита на участващите в партньорството организации: в проучване и опазване на биоразнообразието, информационно-образователни кампании и обществена ангажираност, в застъпничество и въздействие на политики, в подкрепа за развитие и подкрепа на едно от най-засегнатите от климатичните промени държави от Централна Америка. Общите усилия ще бъдат насочени в научно аргументирана, емоционална обърната към ЖИВОТА и в подкрепа на комуникационна кампания, използване на игрови подход и дигитални технологии и директна подкрепа за МЛАДИТЕ хора и техните ДЕЙСТВИЯ, ИДЕИ и ИЗСЛЕДВАНИЯ.
повече»

BIO-INNOVATE – Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция

20.08.2019 г.
Проект "Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“, договор № B2.6d.09/04.07.2019 и кратко име BIO-INNOVATE се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“
повече»

„Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване"

21.03.2019 г.
Проектът „Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване" се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунския университет „Аристотел“, Гърция (AUTH - Aristotelio Panepistimio Thessalonikis) Чешкия университет по природни науки в Прага (CULS - Ceska Zemedelska Univerzita v Praze). Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз по направление К2 Стратегически партньорства.

 
повече»

ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА

08.02.2019 г.
„Лагуната на живота“ е краткото име на проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания”/ LIFE17 NAT/BG/000558”, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия и изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Черноморски солници АД, Българско дружество за защита на птиците и „Заедно 2011“.  
повече»