Актуални проекти

Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието

15.07.2020 г.
Чрез общия ни проект предвиждаме да направим професионален анализ на слабостите на три от нормативните документи, отнасящи се до опазването на биоразнообразието у нас, които в момента са в процес на приемане или обновяване, а именно:
  • управленските приоритети и посока, залегнали в Национална приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“;
  • издаването на заповеди и приоритизирането на природозащитните цели и мерки при обявяване на защитени зони за местообитания, залегнали в Документ за целите на „Натура 2000”;
  • докладването за състоянието на биоразнообразието по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.
повече»

Евробърд

21.04.2020 г.
Проект "Евробърд"
Донор: Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики KA202 - Стратегически партньорства за професионално образование и обучение
повече»

„Game over? Do not let the Climate change end the game!”

08.02.2020 г.
Без съмнение климатичните промени са едно от най-големите предизвикателства на съвремието ни, които все повече ще засяга човечеството през идните години.  В същото време, климатичните промени засягат пряко не само нас, хората, но и биоразнообразието, екосистемите на планетата, а от там и ресурсите и други „ползи“, които човечеството има от природата (напр. достъп до вода, храна, регулация и поява на нови вредители, болести и медикаменти,). Целта на проекта е да обхване тези взаимосвързаности между климатичните промени, живота и условията на планетата Земя и да проучи възможностите природата да помогне за адаптация с настъпващите промени като в същото време вниманието се насочи към личната отговорност, колективните действия и политическите решения, които трябва да се предприемат веднага. Проектът събира опита на участващите в партньорството организации: в проучване и опазване на биоразнообразието, информационно-образователни кампании и обществена ангажираност, в застъпничество и въздействие на политики, в подкрепа за развитие и подкрепа на едно от най-засегнатите от климатичните промени държави от Централна Америка. Общите усилия ще бъдат насочени в научно аргументирана, емоционална обърната към ЖИВОТА и в подкрепа на комуникационна кампания, използване на игрови подход и дигитални технологии и директна подкрепа за МЛАДИТЕ хора и техните ДЕЙСТВИЯ, ИДЕИ и ИЗСЛЕДВАНИЯ.
повече»

BIO-INNOVATE – Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция

20.08.2019 г.
Проект "Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“, договор № B2.6d.09/04.07.2019 и кратко име BIO-INNOVATE се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“
повече»

„Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване"

21.03.2019 г.
Проектът „Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване" се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунския университет „Аристотел“, Гърция (AUTH - Aristotelio Panepistimio Thessalonikis) Чешкия университет по природни науки в Прага (CULS - Ceska Zemedelska Univerzita v Praze). Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз по направление К2 Стратегически партньорства.

 
повече»

ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА

08.02.2019 г.
„Лагуната на живота“ е краткото име на проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания”/ LIFE17 NAT/BG/000558”, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия и изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Черноморски солници АД, Българско дружество за защита на птиците и „Заедно 2011“.  
повече»