Документи

Планове за управление

АПУ на Нац.парк Централен Балкан 3 Mb (pdf) свали
Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България - 2013 - 2022 5 Mb (pdf) свали
План за управление на защитена местност "Шабла" 5 Mb (pdf) свали
План за управление на резерват "Калиакра" 607 Kb (pdf) свали
План за управление на Природен комплекс "Дуранкулашко езеро" 4 Mb (pdf) свали
План за управление на високопланинската безлесна зона на Национален парк Централен Балкан 4 Mb (pdf) свали
План за управление на Защитена местност Пода - 2002-2010 3 Mb (pdf) свали
План за управление на Поддръжан резерват Атанасовско езеро 2 Mb (pdf) свали
План за управление на Национален парк Пирин 3 Mb (pdf) свали
План за управление на Национален парк Пирин - Доклади от експерти - 2006 7 Mb (pdf) свали
План за управление на Национален парк Пирин - Приложения - 2006 3 Mb (pdf) свали
План за управление на Природен парк Странджа 2 Mb (pdf) свали
Документация за обявяване на Природен парк "Беласица" 5 Mb (zip) свали
Стратегически план за управление на високопланинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“ 9 Mb (pdf) свали

Планове за действие

План за действие на Трипръстия кълвач 2020-2029 20 Mb (pdf) свали
План за действие на Белогърбия кълвач 2020-2029 25 Mb (pdf) свали
План за действие за природата, хората и икономиката 603 Kb (pdf) свали
Проекоплан за действие за трипръст кълвач, депозиран в МОСВ на 18.01.2016 15 Mb (pdf) свали
Проекоплан за действие за белогръб кълвач, депозиран в МОСВ на 18.01.2016 21 Mb (pdf) свали
Проекоплан за действие за глухар, депозиран в МОСВ на 18.01.2016 17 Mb (pdf) свали
План за действие за дивата коза 2007 - 2016 2 Mb (pdf) свали

IUCN

Въвличане на заинтересованите страни в опазването на природата в Централна и Източна Европа 7 Mb (pdf) свали

Експертни доклади

Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България (резюме) 805 Kb (pdf) свали
Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България (финален доклад) 6 Mb (pdf) свали

Изследвания

Проучване на общественото мнение “Отношението на българите към опазване на природата и биоразнообразието” 2005 290 Kb (pdf) свали
Проучване на обществени нагласи по темите за опазване на природата в България - 2007 313 Kb (pdf) свали
“Природа и комуникации “Стартът на националната екологична мрежа НАТУРА 2000” 5 Mb (pdf) свали
Проучване Ихтиофауната на река Велека и река Резовска 2 Mb (pdf) свали
Екологични и социални проблеми при въвеждане на европейската мрежа НАТУРА 2000 в България. Aнализ на три моделни зони (презентация) 3 Mb (pdf) свали
Екологични и социални проблеми при въвеждане на европейската мрежа НАТУРА 2000 в България. Aнализ на три моделни зони 2 Mb (pdf) свали