Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Държавно предприятие фонд "Затворно дело"

Държавно предприятие фонд "Затворно дело"обработват 18 000 дка на територията на ПП Персина. Едни от първите, които кандидатстваха са по Мярка 213 за плащания в земи в Натура 2000 и спазват всички национални стандарти за работа в защитена територия. Обработваемите им земи са на острова и покрай речните гори винаги оставят ливади, които се наводняват и там се намират цели колонии от корморани и други видове птици. Изпълнителният директор - Свилен Чичев и екпертката по бизнес развитие - Николина Георгиева са отворени за зелени дейности. Сега се включват и в плащанията за екосистемни услуги чрез дарение на средстава за опазване на биоразнообразието на територията на ПП Врачански Балкан - там имат ферма и развиват стопанска дейност.
За повече информация: http://www.dpfzd.com/