За студентите

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2007-2008

04.12.2007 г.
Обява за Трета сесия за финансиране
Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи
в областта на опазване на биоразнообразието и управление на защитените територии
Кой може да кандидатства:
Всеки дипломант, от всяко българско Висше учебно заведение, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: 
  • опазване и управление на световно застрашени видове животни и растения;
  • управление на защитени територии;
  • разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси;
  • развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и др.;
  • развитие на природозащитното образование. 

Необходими документи:
Предложение за проект, съгласно приложения формуляр.

Размер и насоки за финансиране:
Отпусканите суми ще са на стойност до 1000 лева;

Неприемливи за финансиране са следните разходи:
  • Хонорари за дипломанта, научния ръководител и консултанти;
  • Закупуване на оборудване;
  • Закупуване на научна информация (данни, анализи от проучвания и др.).

Срокове: Предложения за проекти се приемат до 30.11.2006 г. на електронна поща: stefan.avramov@biodiversity.bg 

Продължителност на проекта – не повече до 30 октомври 2007;
Представяне на финален отчет до 31.11.2007 г.

Критерии за оценка:

Съответствие с тематиката на конкурса (посочена в т. 1);
Консервационна значимост на извършваното проучване;
Връзка с плановете за управление на защитените територии или с плановете за действие за видове и оказана подкрепа от институциите, изпълняващи тези планове;
Целесъобразност на разходите.