Мисия

Българска Фондация Биоразнообразие

БФБ, обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях, е нашата мисия.

Ние

 • участваме активно в промяната на природозащитното законодателство
 • инициираме национални кампании в полза на българската природа 
 • създаваме механизми за широко обществено участие в управлението на защитените територии 
 • представяме възможности за развитие на природосъобразен бизнес 
 • въвличаме местните хора в конкретни дейности за опазване на природата 
 • свързваме природозащитата и науката 
 • разкриваме биоразнообразието в неговите социални, етични, културни и стопански измерения 
 • разширяваме кръга от съмишленици за общата кауза

БФБ работи в посока на:

 • интегриране на биоразнообразието в основни икономически сектори чрез прилагане на европейската и световна практика 
 • подкрепа за създаването и развитието на мрежата Натура 2000 чрез насърчаване на общественото участие 
 • ревизиране схемата на биосферните резервати по Програмата “Човек и Биосфера” на ЮНЕСКО 
 • създаване и подкрепа за обявяване и управление на трансгранични защитени територии

Основни направления

 • Защитени територии и НАТУРА 2000
 • Застрашени видове
 • Биосферни паркове
 • Законодателство
 • Зелен пояс
 • Образователни и ПР дейности
 • Устойчив туризъм
 • Публични кампании и коалиции