Новини

Нова защитена местност ще бъде обявена в Кюстендилско

17.07.2006 г.
Предложената територия попада в землищата на с. Раненци и Гърляно, община Кюстендил и е с обща площ 9627,374 дка. Обявява се с цел опазване на консервационно значими природни местообитания и защитени видове по ЗБР, естествените екосистеми и присъщото им биоразнообразие, красиви ландшафти и подържане и развитие на природосъобразни стопански дейности.