Мисия

БФБ работи в посока на:

  • интегриране на биоразнообразието в основни икономически сектори чрез прилагане на европейската и световна практика 
  • подкрепа за създаването и развитието на мрежата Натура 2000 чрез насърчаване на общественото участие 
  • ревизиране схемата на биосферните резервати по Програмата “Човек и Биосфера” на ЮНЕСКО 
  • създаване и подкрепа за обявяване и управление на трансгранични защитени територии