Новини

Среща за екологичните мрежи в Будапеща

23.12.2006 г.
През декември в Будапеща се проведе среща за заинтересованите страни в разработването на екологични мрежи. Акцент беше екологичната мрежа „Натура 2000” и предварителната работа преди изготвянето на списъците в държавите членки на ЕС. От българска страна участваха представители на МОСВ и БФБ. България е представила своя опит от въвличането на местните хора в разработването на Плана за управление на Национален парк „Пирин”, изготвен през 2002 от Фондация Биоразнообразие.

Проучване на биоразнообразието в речни участъци засегнати от наводненията

22.12.2006 г.
През ноември БФБ успешно завърши Проучване на биоразнообразието в речни участъци засегнати от наводненията по задание, финансирано от ГЕФ – Проект Родопи. Проучването обхваща поречията на р. Арда, Върбица, Чепеларска, Чепинска и техни притоци.

повече»

Работна среща за устойчиво управление на средното течение на р. Марица

21.12.2006 г.
На 15 Декември 2006 г. се състоя Работна среща за устойчиво управление на средното течение на р. Марица. Срещата се проведе в рамките на проект „Живи реки”, финансиран и изпълняван съвместно от Българска фондация Биоразнообразие и Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район с център Пловдив. Община Първомай, на чиято територия се намират някои от последните запазени естествени крайречни и островни гори в поречието на р. Марица, е активен партньор в проекта и домакин на първата от формална работни срещи.
повече»

Пресконференция за Натура 2000

18.12.2006 г.
На 18.12.2006 г. се проведе пресконференция за Натура 2000, организирана от организациите, подкрепящи европейската екологична мрежа. Представиха се дейностите на неправителствените организации, свързани с Натура 2000, ролята на научната общност в процеса и причините за усилената опозиция срещу мрежата. Организаторите обявиха предстоящото гражданско присъствие на 21 декември от 10.00 часа пред Министерски съвет. На всички присъстващи бяха раздадени зелени лентички – символ на съпричастност за запазването на българската природа.

Изтече срокът за студентските дипломни работи

16.12.2006 г.

Изтече срокът за внасяне на предложения за финансиране на студентски дипломни работи. Получени бяха 17 предложения от студенти в 9 различни факултета на ВУЗ в България. До края на годината ще бъдат известни темите, които БФБ ще избере да подпомогне. Прилагаме списък на получените предложения. Информация за одобрените теми може да намерите в раздела ни "За Студенти и ученици"

Конфликтите между животните и хората - лекция в БФ

12.12.2006 г.

Заповядайте във вторник, 12.XII. от 18:00 часа, в Биологическия факултет, Софийски Университет, аудитория 105, на презентация на тема "Конфликти между животни и хора по света и в България. Управление на конфликтите". Лектор ще бъде Емилиян Стойнов от Фонда за дивата флора и фауна.

Приключи Регионалният кръг на "Натура 2000" в Бургас и Хасково

11.12.2006 г.

На 9 декември (събота) се проведе Регионалният кръг на състезанието «Натура 2000», което се организира от Българската фондация Биоразнообразие, Регионалните инспекции по околната среда и водите – Бургас и Хасково, както и Дирекцията на Природен парк “Странджа” (за Бургаски регион).

В Регионалния кръг участваха 33 ученици от 11 училища в Бургаска област, както и 36 ученика от 18 училища от региона на Кърджали и Хасково. Състезанието включваше тест и практически задачи, с които да се проверят познанията на учениците за защитените територии в региона и защитените видове в национален или световен мащаб.

повече»

Обменно пътуване до Керкини за хората от Беласица

10.12.2006 г.

БФБ организира на 07.12.2006 г. обменно посещение до Национален парк “Керкини”, Гърция. Основната идея бе запознаване на българските участници от района на Беласица с ползите от съчетаването на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси в Национален парк “Керкини”.

 

Участваха 30 представители на местната власт, общински съветници, представители на Държавно лесничейство – гр. Петрич, Ловно Рибарското Дружество, Регионална инспекция по околна среда и води, Басейнова дирекция Западнобеломорски район, а също и регионални и местни медии. От гръцка страна взеха участие кметовете на селата в подножието на Беласица, директора на Агенцията за развитие на Серес и представители на Дирекцията на парка и гръцки медии.  

 

повече»

Транс-гранично сътрудничество в рамките на „Зеления пояс”

08.12.2006 г.
В края на ноември БФБ организира семинар за планиране на транс-граничното сътрудничество между България и Македония във връзка със „Зеления пояс”. Целта на семинара бе да се обмени опит в природозащитните проекти за Зеления пояс и да се планират следващи стъпки на сътрудничество. 20 участника от различни НПО, научни и държавни институции от двете страни представиха своите дейности за опазване на планините Ябланица и Пелистер в Македония, както и Беласица, Пирин и Родопите в България.
повече»

Изложбата за гъбите гостува в Костинброд

06.12.2006 г.

За втори път тази година, БФБ гостува на Община Костинброд със своя изложба - този път във връзка с Годината на гъбите. Интерактивната изложба, но и вкусната гъбена супа привлякоха ученици и гости на тържеството по откриване на изложбата. В момента БФБ разработва проект за изследване и опазване на района около Костинброд, съвмстно с Община Костинброд.