Новини

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

27.09.2010 г.
О Б Я В А ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл.7 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

със седалище в гр. София и адрес на управление: кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, тел.: 02 / 931 61 83, факс: 02 / 831 1 841, e-mail: bbf@biodiversity.bg,
лице за контакт: Румяна Александрова Иванова, на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 02 / 931 61 83,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG0061-GAE-00104-E-V1–EEA FM обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор, с обект: „Създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното разнообразие и социално икономическите характеристики на района на Странджа планина”,
Обособена позиция №3 (ЛОТ3) Проучване и определяне на индикатори за системата за мониторинг на социалните характеристики на района; и
Обособена позиция № 4 (ЛОТ4) Проучване и определяне на индикатори за системата за мониторинг на икономическите характеристики на района

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, всеки работен ден от 09.30 ч. до 16.30 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следния интернет адрес: www.bbf.biodiversity.bg.

Оферти се подават на адрес: гр. София, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
до 16.30 ч. на 12/10/2010 г.

--------------------------------------------------
Уважаеми кандидати,
С оглед на напредването на времето ви молим да имате готовност за сключване на договор в първия възможен момент (13 октомври 2010), което означава да разполагате с всички изискуеми документи, доказващи следното:

Че не сте осъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Че представляваният от Вас кандидат не е обявен в несъстоятелност;
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Че представляваният от Вас кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ

Че представляваният от Вас кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и не се намира в аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО Т.2

Че не сте лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;
ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ ПО Т.1

Че Вие и представляваният от Вас кандидат нямате парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ОТ НАП) ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ И ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ-ПРЕДСТАВИТЕЛ


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 80 Kb (doc) свали
ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ПМС 55 / 12.03.2007 185 Kb (doc) свали
ОФЕРТА 83 Kb (doc) свали
ЦЕНОВА ОФЕРТА 133 Kb (doc) свали
ТЕХНИЧЕСKА ОФЕРТА 115 Kb (doc) свали
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 2 Mb (doc) свали
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА По Чл. 31, ал. 4, т.1 от ПМС 88 Kb (doc) свали
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА По Чл. 35, ал. 1 от ПМС 68 Kb (doc) свали
ПРОЕКТОДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 (LOT 3) 103 Kb (doc) свали
ПРОЕКТОДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 (LOT 4) 103 Kb (doc) свали
Приложение Б. Техническо задание за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 (LOT 3): ПРОУЧВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЙОНА - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ 89 Kb (doc) свали
Приложение Б. Техническо задание за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 (LOT 4): ПРОУЧВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЙОНА - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ 114 Kb (doc) свали