Образователни дейности

Едно от основните направления в дейностите ни е свързано с обучението на младите бъдещи природозащитници. Ние вярваме, че именно чрез повишаване на общата култура и екологичното образование сред младите хора ще предизвикаме и промяна в политиката по опазването на околната среда у нас.
Затова създаваме съвременни модели за обучение по консервационна биология като: 
  • разработваме програма за следдипломна квалификация за управление на защитени територии; 
  • финансираме разработването на дипломни работи за интегриране на научните аспекти в опазването на биоразнообразието; 
  • организираме студентски конференции, младежки природозащитни лагери, конкурси, презентации.
За учениците природолюбители създадохме и ръководството "От Осогово до Беласица", проведохме и национални състезания за Натура 2000.  
От 2006 година провеждаме и лекционен курс, предназначен не само за студенти, но и за всички желаещи по "Опазване на биоразнообразието" в партньорство с Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Следете редовно нашите новини за образователните дейности и възможностите, в които можете да се включите и вие. 

Възможности за финансиране на дипломни работи

Българска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование. Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина. 
Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите предложения до 30. 01. 2015 г. на e-mail: awards@biodiversity.bg 
За повече информация за конкурса тук

Образователен курс "Опазване на биоразнообразието"

От 2006 година всяка учебна година Българска Фондация Биоразнообразие организира обучителен курс “Опазване на биоразнообразието”. Курсът е със свободен вход и е предназначен не само за студентите, но и за любители на природата от всички възрасти. Той включва теоретични и практически занимания, свързани с опазването на видове, места и местообитания. Курсът се провежда всяка сряда в Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" от 18,30 ч. Гостуват ни интересни лектори от България и чужбина, които засягат най-актуалните и увлекателни теми в природозащитата и успешни практики. Следете секцията "Новини", за да се информирате за темите през настоящата учебна година.