Мисия

Основни направления

  • Защитени територии и НАТУРА 2000
  • Застрашени видове
  • Биосферни паркове
  • Законодателство
  • Зелен пояс
  • Образователни и ПР дейности
  • Устойчив туризъм
  • Публични кампании и коалиции