Осогово

Осогово
Планината Осогово е разположена на границата между България и Македония и попада в обхвата на международната инициатива „Европейски Зелен пояс”. В Българската част на Осогово са одобрени две НАТУРА 2000 защитени зони – според Европейските директиви за птиците и местообитанията и по-малки защитени територии като резервата „Църна река”. Широко разпространени бозайници в планината са дива свиня, язовец, вълк, невестулка, сърна, обикновен и лешников сънливец и др., а в недалечното минало се е срещала и мечката. Характерни птици са чинка, боров синигер, червеноглаво кралче, черен бързолет, сойка, горска дърволазка, червенушка, черен кълвач, скален орел и много други. В Осогово се срещат и планинските елементи – планинска жаба, алпийски тритон, усойница, балканската пъстърва и др. 
 
Българска Фондация Биоразнообразие като представител за България на инициативата "Европейски Зелен пояс" се стреми към опазване на природата в Осогово чрез създаване на трансгранична защитена територия с участието на местните общности. Именно благодарение на извършените проучвания на територията и поставените фотокапани в района на Осогово е регистрирано за първи път завръщането на риса - вид, обявен за изчезнал от България от средата на миналия век.