Трипръст кълвач

План за действие на трипръстия кълвач

Планът е утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД – 955/20.12.2019 г.

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_ANIMALS/AVES/AP_Picoides%20tridactylus-2020-2029-RD955-20122019.pdf