Политик с най-голямо внимание към българската природа

Тома Белев

Общински съветник в СОС от групата на Демократична България
Тома Белев е единственият кандидат за общински съветник, който имаше своя индивидуална предизборна програма, към която се ръководи, след като беше избран за общински съветник в СОС и работи активно за опазване на околната среда. Тома винаги има активна позиция по обществено значими въпроси и изразени становища, в т.ч. по:  Проект на програмата за околна среда на Столична община до 2027, Действащия Общ устройствен план на София, Проект за ПУП на Парк „Борисова градина”, Изпълнение на Директивата за пречистване на отпадните води от населените места в Столична община, качеството на въздуха, осигуряването на постоянен обществен транспорт  и достъпност на софиянци и гостите до ПП Витоша; изготвяне на предложение СОС да разгледа въпроса с достъпа на гражданите до всички паркове, градини и парк Витоша, забранени с незаконни заповеди от кмета Фандъкова, по време на извънредното положение; участие в изготвяне на предложение за увеличаване територията на ЗМ „Теснолистен божур”, внасяне на сигнали до прокуратурата, във връзка с незаконни сделки на СОС и Столична община, заедно с останалите съветници от групата на ДБ. Тома Белев има изразени позиции и предложения по социални въпроси като болниците, детските градини, ясли и социални кухни в София, обсъждането на общинският бюджет, опазването на културното наследство и др. В качеството си на граждански активист и утвърден експерт по горско стопанство и защитени територии, паралелно участва в природозащитни каузи на национално ниво: опазването на черноморското крайбрежие и проблемите с презастрояването, незаконните горски заменки и др.

Моята програма за избори 2019  и Фейсбук страница

Иван Гавалюгов

Винаги с позитивно отношение върху опазването на биоразнообразието и природата на община Ботевград. След заслугите му са: системните действия по опазване на ЗМ „Мухалница” и най-дългата документирана миграция на земноводни в света; организиране на събития и участие в дебати с природозащитна тематика: детски карнавал на биоразнообразието, Ден на Жабешкото блато, дискусии за опазване на горите и водите; по инициатива на община Ботевград стартира процедура за обявяване на биосферен парк, включващ части от територията на още 3 общини. Ботевград е и първата община, която обяви за защита горите си във фаза на старост. Изключително навременна и адекватна беше и намесата му във връзка с източването на яз. „Бебреш” и зараждащата се водна криза. Общината участва активно в национални кампании за почистване и инициира почиствания.
В качеството си на председател на МИГ Ботевград подкрепя и изпълнява проект за опазване на горите, насърчаване на гражданското участие и разработване на План за многофункционално упр. и устойчиво развитие на горите и земите. В Стратегията за устойчиво развитие на туризма на общината като приоритети са заложени екотуризма, планински и доброволчески туризъм и са заложени мерки и дейности, насърчаващи природозащитата и гражданското участие. В проекта на ОУП на община Ботевград е предвидено създаване на защитен ландшафт по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата”.  Иван Гавалюгов успява да поддържа диалог и партньорство с научни и природозащитни организации: ИБЕИ, НПМ-БАН, АПБ, БФБ и др

Четири кмета на общините Ботевград, Севлиево, Кюстендил и Харманли, които се включиха в кампанията за старите гори

Научната и теренна работа по идентифициране и картиране на старите гори, общинска собственост се осъществява от природозащитната организация WWF от 2018 г. насам. До юли 2020 проучванията обхванаха територията на 40 общини и установиха 5725 ха (57259 дка) стари гори.
13 % от горите в България (523 хил. ха) се управляват от общините, а едва 9 % от общинските гори са на възраст над 100 години. Това са гори, съсредоточени предимно във вододайни зони и стръмни терени. Освен че са дом на удивително биоразнообразие, те опазват водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на нашата среда на живот в условията на климатични промени. За да продължат да предоставят тези жизненоважни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.
WWF предостави резултатите от проучването на общините и ги прикани да предприемат конкретни действия за опазването на тези най-ценни за природата и за хората гори.
Първи откликнаха от община Ботевград, Севлиево, Кюстендил и Харманли. Надяваме се в скоро време и други общини да последват този пример. Така биха отговорили на очакванията и нуждите на обществото за опазване на природата и безценните екосистемни услуги, които тя предоставя.
Номинацията е за Мария Киркова - кмет на община ХАРМАНЛИ, Иван Иванов - кмет на Община СЕВЛИЕВО, Иван Гавалюгов - кмет на община БОТЕВГРАД и Петър Паунов – кмет на община КЮСТЕНДИЛ.