Приключени проекти

Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово

27.01.2016 г.
Проект "Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово" се изпълнява в партньорство с Фондация ЕвроНатур, Германия като водещ партньор и Македонско екологично дружество МЕС, Македония. Проектът се финансира от Германска федерална фондация за околна среда DBU, Франкфуртско зоологическо дружество FZS и собствен принос на партньорите по проекта.

 
повече»

Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи

25.01.2016 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." http://ope.moew.government.bg
повече»

Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ

20.01.2016 г.
Проектът „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“  (REEFS) е пилотен  научен проект насочен  към изследване влиянието  на изкуствените рифове върху околната среда в страните от Черноморския басейн. Като изкуствени  рифове най-често се определя   всяка структура или оборудване създадена от човека и съзнателно поставена в морска среда, където тази структура не съществува при обикновени условия.
повече»

ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа

20.01.2016 г.
Проект „Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, наричан за краткост „ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
 
Новини за проекта и дейностите му: www.gis.biodiversity.bg
повече»

Беласица отвъд граници

12.03.2015 г.
Проектът „Беласица отвъд граници” се изпълнява в партньорство между пет различни организации и институции от България, БЮР Македония, Гърция и Германия. Българските партньори по проекта са Българска фондация Биоразнообразие и Дирекция Природен парк „Беласица” от гръцка страна това е Управляващият орган на Национален парк „Езеро Керкини”, от македонска Екологичното сдружение „Планетум” и от германска Евронатур (Европейски фонд за природно наследство). Той е съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда.
повече»

Участие за природа. Подкрепа за НПО и гражданското участие във взимането на решения

Проектът „Участие за природа. Подкрепа за представителството на НПО и гражданското участие във взимането на решения относно политики за устойчиво развитие и околна среда”, наричан за краткост „Участие за природа” се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансовата подкрепа на //Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
повече»

Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк

Проектът „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”, с кратко име TRANSBIORES, се финансира от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония. Стойността на целия проект е 145 003,77 евро, като 85% от сумата представлява европейско финансиране, а останалите 15% са национално съфинансиране.

 
повече»

За Балкана и хората

Проектът носи дългото име "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони" и е четиригодишен (септември 2012 – септември 2016 г.). Изпълнява се в партньорство от четири швейцарски и шест български партньора (включително Министерството на земеделието и храните) в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина.
Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Общата му стойност е 4 790 000 швейцарски франка, от които 590 000 швейцарски франка - съфинансиране от българските партньори.

Новини за проекта и дейностите му на: http://forthenature.org/swissprogramme
повече»

Солта на живота

Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро“, наричан за краткост СОЛТА НА ЖИВОТА е финансиран от Европейската комисия на основание споразумение за безвъзмездно финансиране LIFE11 NAT/BG/000362. Продължителността му е 6 години - от 01.07.2012 г. до 31.08.2018 г.

Новини за проекта и дейностите му: http://www.saltoflife.biodiversity.bg/
повече»

Разработване на дългосрочна стратегия за изграждане на Евро-Вело 13 на Балканския полуостров

Основната задача на проекта е да създаде работна рамка за изграждане на югоизточния участък от европейския веломаршрут “Пътят на желязната завеса”, който възниква по идея на евродепутата Михаел Крамер. Началната му точка е Баренцово море, общата му дължина е 6800 км, минава през 22 европейски държави и стига до Черно море. 
повече»