Приключени проекти

Еко - Мрежа България

Проектът „Еко - Мрежа България”: Природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблеми като опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци, е подкрепен финансово от Германската фондация за околна среда /DBU/ и се осъществява от Института за регионална география, Германия /IfL/, и българските партньори – Блулинк информационна мрежа и Българска фондация Биоразнообразие /БФБ/.
повече»

Бъди зелен в Бургас

В началото на месец юни Българска Фондация Биоразнообразие – клон Странджа стартира Регионална кампания „Зелен бъди в Бургас”. Основната цел на проекта е да провокира бургазлии да обърнат повече внимание на това с какво се хранят, как се придвижват в любимия си град, достатъчно ли общуват с природата или казано на съвременен език – живеят ли „зелено”.
повече»

Транс-гранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните

Проектът „Трансгранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска Фондация Биоразнообразие”, №8271/акроним ЕСА се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”
повече»

Опазване на дивата коза и мечка извън защитените територии

ПРОЕКТ „Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и подържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”
повече»

Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. След 15 години активна дейност в района на природен парк „Странджа”, БФБ стартира нов проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие. Средствата за реализация на Проекта са в размер на 519 780 евро.
повече»

Живот за Бургаските езера

Българска фондация Биоразнообразие е партньор на БДЗП в изпълнението на нов и амбициозен проект по Черноморското крайбрежие - „Живот за Бургаските езера”, финансиран от програмата на ЕК LIFE + „Природа и Биоразнообразие” на стойност 1 775 006 евро. Другите партньори по проекта са Община Бургас, Черноморски солници ЕАД и Кралското дружество за защита на птиците (RSPB).

Новини за проекта и дейностите му: http://burgaslakes.org/bg/
повече»

Подкрепа на животновъдството в ПП Странджа

БФБ е партньор на Сдружение "Зелена България" (Средец) и ДПП Странджа в изпълнението на проект "Модел за стимулиране на традиционното животновъдство като механизъм за опазване на биоразнообразието в ливадите и пасищата в ПП „Странджа”. Проектът се финансира от ПМП на ГЕФ. 
повече»

Опазване и устойчиво развитие на карстовия комплекс в района на Драгоманското блато в България

Проектът се изпълнява в партньорство от Сдружение за дивата природа „Балкани” и БФБ. Съ-финансиран е от DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Германска федерална фондация за околна среда) и управляван от ЕуроНатур – Германия. Продължителността на проекта е 3 години (юли 2009 – юни 2012) и общият му бюджет е 500’000 лева.
повече»

Благоприятно природозащитно състояние на Натура 2000 видове и хабитати

Този проект се изпълнява от Фондация DLO/Wageningen International (Холандия) в тясно сътрудничество с БФБ, СДП - Балкани и Орбикон (Дания). Целта е да се разработи национално ръководство за определяне на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания по Натура 2000 на национално и регионално ниво.
повече»

Инициатива “Зелен пояс”

Опазване на природата и насърчаване на устойчивото развитие в пограничните райони на България като принос към осъществяването на Европейския зелен пояс
повече»