Приключени проекти

Опазване на планината Беласица

Проектът "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма" се осъществява с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд 
повече»

Опазване на биоразнообразието и еко образование в Костинброд

Проектът е осъществен в периода 2007-2010 г. от БФБ и Фондация “Инициативи без граници” с финансиране от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ПМП на ГЕФ), от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и от Община Костинброд, на обща стойност 122’633 лв.
повече»

Партньорства за биоразнообразието: природата отвъд природозащитата

С този тригодишен проект (2004-2007), финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в размер на 1,538 млн. лева, БФБ търси отговор на предизвикателствата пред опазването на природата в България - от недостатъчната законова и нормативна база, през нуждата от засилване капацитета на природозащитните организации, до природосъобразното използване на ресурсите. 
повече»

Кампания „Повече място за реките и сигурност за хората”

С финансовата подкрепа на Регионалния екологичен център, БФБ цели подобряване състоянието на речните екосистеми в българската част от басейна на река Дунав (за реките Искър, Вит и Осъм), намаляване на биогенното замърсяване и намаляване на щетите от наводненията.

Развитие на екотуризма като средство за опазване на биоразнообразието в района на НП „Пирин”

В партньорство с Дирекцията на НП „Пирин”, проектът осигурява разработването на цялостен екотуристически продукт за четири от общините около парка и е в изпълнение на предвидената в Плана за управление информационна стратегия.

План за действие за дивата коза

В партньорство с Националното управление по горите, БФБ разработва План за дейности за опазване на популациите на дивата коза в България.

Инвентаризация на биоразнообразието в защитените територии на Родопите

Целта на заданието е да се осъществят полеви проучвания в речни участъци, засегнати от наводнения в региона на Родопите, да се оцени състоянието на крайречните местообитания и да се сравни размера на щетите в различните речни участъци. 
повече»

Опазване и устойчиво управление на хабитати с европейско значение в Родопите

Проектът - част от концепцията за “Зелен пояс”, надгражда върху резултатите от досегашните дейности на БФБ в Родопите, като се фокусира върху подобряване трансграничното сътрудничество при управление на местата от мрежата Натура 2000 и подкрепа на устойчиви бизнес-практики в три общини: Смолян, Рудозем и Златоград.

“Живи реки”

Съвместно с Басейновата дирекция за Източно-Беломорски регион, БФБ работи за интегриране на опазването на биоразнообразието в управлението на водите. Проектът цели да намали конфликта между опазването на крайречните хабитати и мерките за предпазване от наводнения.

Създаване на регионална марка за ПП “Странджа”

Регионалната марка на ПП “Странджа” цели да развие местни продукти, селско стопанство, туристически услуги, базирани на устойчивото ползване на природните ресурси и „зеленият” имидж на Странджа. В допълнение ще се укрепят партньорството и стопанските възможности чрез сертифициране на партньорите на Дирекцията на ПП Странджа, включително предприемачи в селския и екологичен туризъм, фермери, пчелари, събирачи на билки и др.
повече»