Приключени проекти

Опазване на Бесапарските ридове

Ревизия и осъвременяване на данните за разпространението на редките видове в следствие на което бяха изготвени азбучен и систематичен списък на висшите растения, установени на Бесапарските ридове по литературни данни и в резултат на теренните проучвания по проекта. 
повече»

Партньорство за Природен парк „Странджа”

В партньорство с ДПП „Странджа” и РИОСВ - Бургас, БФБ стимулира изпълнението на конкретни дейности, които са от обща полза за двете институции и за хората на Странджа - развитие на екотуристически продукти, популяризиране на резерватите, повишаване на знанието за ползите от парка и отговорностите за опазването му.

Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм

Настоящият проект има за цел да проучи проблемите свързани с управлението на водите и природните местообитания в басейна на р. Осъм, да предложи интегрирани мерки за опазване на биоразнообразието и смекчаване на риска от наводнения.
повече»

Извънкласни дейности в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област

Проект BG051PO001/07/4.2-01- 454 „Извънкласни дейности за развиване на екологично съзнание, творчески умения и широка природозащитна култура у ученици в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област” e одобрен от МОН, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
повече»