Новини

Приключиха обществените обсъждания на Плановете за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи - становища до 28 август!

18.08.2015 г.
Приключиха обществените обсъждания на Плановете за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи, които бяха организирани от Българска Фондация Биоразнообразие в София и страната в периода 11 - 14 август. 

На срещите присъстваха представители на Министерство на околната среда и водите, на Регионалните инспекции по околна среда, регионални ловни и горски дирекции, на националните и природните паркове, ловни дружества и др. Обсъжданията преминаха в конструктивен тон, а направените предложения и корекции ще бъдат отразени от експертите в окончателните документи.

Становища по Плановете за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи могат да бъдат изпращани до 28 август 2015 г. на: katerina@biodiversity.bg

Чернови на плановете за действие могат да бъдат свалени от тук (вж. прикачените документи)

 
Плановете за действие са изработени по проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” www.ope.moew.government.bg Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.


Чернова на План за действие за глухаря 9 Mb (pdf) свали
Чернова на План за действие за трипръстия кълвач 1 Mb (pdf) свали
Чернова на План за действие за белогърбия кълвач 1 Mb (pdf) свали