Дива коза

Природозащитен статус

Природозащитен статус
Национално законодателство

Дивата коза е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. С цел въвличане на местните ловни общности в нейното опазване всяка година специална комисия към Министерството на околната среда разрешава отстрела на няколко трофейни диви кози на територията на Западните Родопи.
Видът е включен в Червената книга на Р. България в категорията “застрашен”.

Международно законодателство
 
Балканската дива коза и нейните местообитания са защитени от Европейската директива за опазване на местообитанията (Директива 92/43). Включена е и в Приложение III на Бернската конвенция, ратифицирана от България на 25.01.1991 г., в сила от 01.05.1991 г., обн. ДВ бр.23/10.03.1995 г.