Централен Балкан

Централен Балкан
Централен Балкан е един от трите национални парка в България. Той е разположен в Средна Стара планина. Растителният му свят е изключително разнообразен - близо 2350 вида и подвида растения. Горски площи покриват над 55% от територията на националния парк, което е над 1% от цялата площ на горите в България. Средната им възраст е над 110 години, а на широколистните гори - над 120 години. Горите в Стара планина са "пазител" на водата и основен източник на кислород в района. Особено важни са буковите гори, чиято средна възраст е 135 години - тук се намират над 7% от всички букови гори в България.

Българска Фондация Биоразнообразие е сред авторите на актуализирания през 2014-та План за управление на НП "Централен Балкан", с чието приемане ще бъде гарантирано запазването на това богато биоразнообразие. БФБ е и сред организациите, които се борят да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в района.

По-отдолу може да си изтеглите Актуализираният План за управление на парка, който е със срок на действие от 2016 до 2025 година. На ваше разположение са и всички приложения към Плана, без които той не би могъл да се ползва адекватно. 
 
АПУ на НП Централен Балкан 3 Mb (pdf) свали
1.1.1.Заповед 843 1 Mb (pdf) свали
1.1.2. 757 Kb (pdf) свали
1.2.1. 208 Kb (pdf) свали
1.4.1. 411 Kb (pdf) свали
1.5.1 668 Kb (pdf) свали
1.5.2 546 Kb (pdf) свали
1.5.3 123 Kb (pdf) свали
1.5.4 415 Kb (pdf) свали
1.6.1 225 Kb (pdf) свали
1.8.1 206 Kb (pdf) свали
1.8.2 141 Kb (pdf) свали
1.8.2.карта 544 Kb (pdf) свали
1.8.3. 136 Kb (pdf) свали
1.8.3. карта 281 Kb (pdf) свали
1.8.4 68 Kb (pdf) свали
1.8.5 127 Kb (pdf) свали
1.8.6 116 Kb (pdf) свали
1.8.7 81 Kb (pdf) свали
1.8.7. карта 408 Kb (pdf) свали
1.8.8. 172 Kb (pdf) свали
1.8.9 204 Kb (pdf) свали
1.9.1 112 Kb (pdf) свали
1.10.1 141 Kb (pdf) свали
1.10.2 146 Kb (pdf) свали
1.10.3 216 Kb (pdf) свали
1.10.4 171 Kb (pdf) свали
1.10.5 302 Kb (pdf) свали
1.10.6 146 Kb (pdf) свали
1.10.7 253 Kb (pdf) свали
1.11.1 209 Kb (pdf) свали
1.11.2 137 Kb (pdf) свали
1.12.1 389 Kb (pdf) свали
1.12.2 149 Kb (pdf) свали
1.13.1 129 Kb (pdf) свали
1.14.1 145 Kb (pdf) свали
1.14.2 218 Kb (pdf) свали
1.14.3 542 Kb (pdf) свали
1.14.4 179 Kb (pdf) свали
1.14.5 200 Kb (pdf) свали
1.14.6 138 Kb (pdf) свали
1.14.7 455 Kb (pdf) свали
1.14.8 433 Kb (pdf) свали
1.14.9 261 Kb (pdf) свали
1.14.10 999 Kb (pdf) свали
1.15.1 155 Kb (pdf) свали
1.15.2 851 Kb (pdf) свали
1.15.3 624 Kb (pdf) свали
1.16.1 275 Kb (pdf) свали
1.16.2 200 Kb (pdf) свали
1.16.3 261 Kb (pdf) свали
1.16.4 169 Kb (pdf) свали
2.1.1 234 Kb (pdf) свали
2.3.1 274 Kb (pdf) свали
3.1.1 10 Mb (pdf) свали
3.1.2 393 Kb (pdf) свали
3.1.3 436 Kb (pdf) свали
3.1.3 map Boatin 223 Kb (pdf) свали
3.1.3 map Джендема 255 Kb (pdf) свали
3.1.3 map Козя стена 224 Kb (pdf) свали
3.1.3 map Пеещи скали 214 Kb (pdf) свали
3.1.3 map Северен Джендем 248 Kb (pdf) свали
3.1.3 map Соколна 222 Kb (pdf) свали
3.1.3 map Стара река 263 Kb (pdf) свали
3.1.3 map Стенето 268 Kb (pdf) свали
3.1.3 map Царичина 242 Kb (pdf) свали
3.1.4 120 Kb (pdf) свали
3.1.4 карта 468 Kb (pdf) свали
3.1.5 500 Kb (pdf) свали
3.1.6 490 Kb (pdf) свали
3.1.7 141 Kb (pdf) свали
3.1.7 карта 491 Kb (pdf) свали
3.1.8 243 Kb (pdf) свали
3.1.8 карта 448 Kb (pdf) свали
3.1.9 130 Kb (pdf) свали
3.1.10 143 Kb (pdf) свали
3.1.10 карта 428 Kb (pdf) свали
3.1.11 144 Kb (pdf) свали
3.1.11 карта 407 Kb (pdf) свали
3.1.12 259 Kb (pdf) свали
3.1.12 карта 397 Kb (pdf) свали
3.1.13 142 Kb (pdf) свали
3.1.14 130 Kb (pdf) свали
3.1.14 карта 425 Kb (pdf) свали
3.1.15 263 Kb (pdf) свали
3.1.16 231 Kb (pdf) свали
3.1.16 карта 445 Kb (pdf) свали
3.1.17 274 Kb (pdf) свали
3.1.18 226 Kb (pdf) свали
3.1.18 карта 530 Kb (pdf) свали
3.2.1 393 Kb (pdf) свали
3.2.2 177 Kb (pdf) свали
3.2.3 141 Kb (pdf) свали
3.2.4 372 Kb (pdf) свали
3.2.5 139 Kb (pdf) свали
пр_др_зак_инфрастр 506 Kb (pdf) свали
прил_др_зак 206 Kb (pdf) свали

Проекти, свързани с територията

В периода 2012-2016 година, в рамките на проект „За Балкана и хората“, Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с ДНП „Централен Балкан“ и други заинтересовани страни работи за подобряване управление на пашата на селскостопански животни в защитената територия. В резултат на нашата работа бяха разработени следните документи:
  • Доклад за влиянието на пашата върху природните местообитания на територията на НП „Централен Балкан“
  • Доклад за икономическия ефект от изпълнението на мярка 214 на територията на НП „Централен Балкан“ за периода 2007 -2013 година
  • Резултати от проведена анкета на тема „Ефективност от въвеждане и изпълнение на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. за района на Национален парк „Централен Балкан““
  • "Стратегически план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“

За Балкана и хората - "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони"
анализ 1 Mb (pdf) свали
анализ 854 Kb (pdf) свали
въпросник 1 Mb (pdf) свали