За студенти

Future Environmentalists - Програма за професионално развитие за студенти

Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Чешкия земеделски университет в Прага и Солунският университет "Аристотел" представят програмата за професионлно развитие на студенти "Future Environmentalists"

 

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015

Българска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование. Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина. 

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите предложения до 30. 01. 2015 г. на e-mail: awards@biodiversity.bg 

Примерна тематика за конкурса
Опазване и управление на консервационно значими видове, приоритетни природни местообитания и местообитания за опазване на приоритетни видове;
Опазване и управление на диви животни, растения, гъби и други, обект на устойчиво ползване (лов, риболов, дърводобив и др.);
Управление на защитени територии;
Управление на инвазивни видове в защитени зони (ЗЗ) и защитени територии (ЗТ);
Разработване на модели за управление на защитени зони, вкл. от НПО;
Разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси;
Развитие на екотуризъм и други алтернативни форми на туризъм, устойчиво лесовъдство и ползване на недървесни горски ресурси, биологично земеделие и животновъдство и др.;
Развитие на природозащитното образование и обучение;
Влияние на ползванията в защитените зони върху динамиките в популациите на редки видове (предмета и целите на опазване в зоните) и състоянието на местообитанията;
Определяне на потенциала за ползване на природни ресурси в ЗЗ и ЗТ;
Проучване на възможности за оптимизиране на мрежата от ЗТ, вкл. предложения за т.нар. микрорезервати като модел за консервация на значими видове;
Разработване на методики за консервация на значими видове, вкл. in situ модели;
Сравнителен анализ на съдържанието на продукти от Натура 2000 зони и такива от промишлени райони;
Влияние на агроекологичните мерки върху консервационно значими видове и местообитания;
Проучване на икономически, социални и екологични позитиви/негативи от режимите в ЗЗ/ЗТ;
Проучване на местни традиционни занаяти, ритуали и ползвания на природни ресурси и използването им като ресурс за генериране на ползи за общността;
Проучване на добавената стойност на продукти и услуги с произход от ЗЗ/ЗТ в сравнение с такива извън ЗЗ/ЗТ и анализи на ползите.

За въпроси във връзка с конкурса, може да се свържете с Елица Иванова - координатор “Младежки дейности “ към БФБ,e-mail: El.Ivanova@biodiversity.bg, тел. 0893 36 54 75
Конкурсът за Дипломни работи се подпомага от Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Условия за участие: 133 Kb (doc) свали
Формуляр за финансиране 72 Kb (docx) свали

Образователен курс за студенти "Опазване на биоразнообразието"

През учебната 2014-2015 г. БФБ отново организира обучителен курс за студенти “Опазване на биоразнообразието”. Подготвили сме нова програма с интересни теми и лектори, които да бъдат полезни и вдъхновяващи за всички, които обичат природата и се грижат за нейното опазване. Лекциите се провеждат всяка сряда в Биологическия Факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Вход свободен! Следете секцията ни "Новини", за да разберете кога и за какво ще е следващата ни лекция.

Планински приключения за младежи на територията на Природен парк „Беласица“

На 24-29 септември 2013 БФБ организира младежки лагер за любителите на планински приключения в една от най-красивите и най-малко познати български планини "Беласица". Участниците в събитието научиха повече за планината - нейната природа, културата и историята на района. Те посетиха забележителни туристически атракции и се запознаха с работата на Дирекция Природен парк „Беласица”. Младежкият лагер „Природен парк „Беласица“ – място за уникално биоразнообразие и природолюбители“ се организира в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия. 

Сборник от Научната студентска конференция

През декември 2005 БФБ съвместно с Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" организира студентска конференция на тема: "Опазване на биологичното разнообразие и управление на защитените територии". След събитието беше издаден и сборник с научни разработки от конференцията.
 
Изтеглете сборника от тук: 4 Mb (pdf) свали