За студентите

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015

04.11.2014 г.
Българска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование. Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина. 
повече»

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2007-2008

04.12.2007 г.
Всеки дипломант, от всяко българско Висше учебно заведение, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване и управление на световно застрашени видове животни и растения; управление на защитени територии; разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси; развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и др.; развитие на природозащитното образование. 
повече»