За студентите

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2020-2021

30.11.2020 г.
Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството.
 
Търсим да финансираме разработки, които изследват взаимовръзките между климатичните промени и опазване на биологичното разнообразие с различни аспекти на нашия живот, включително управление на защитени територии и Натура 2000, опазване на защитени видове, въздействие на климатичните промени върху екосистемните услуги, природните ресурси и процеси, кръгова икономика, зелени иновации за адаптация към настъпващите промени, политики и гражданска информираност за климатичните промени.
повече»

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015

04.11.2014 г.
Българска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование. Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина. 
повече»

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2007-2008

04.12.2007 г.
Всеки дипломант, от всяко българско Висше учебно заведение, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване и управление на световно застрашени видове животни и растения; управление на защитени територии; разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси; развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и др.; развитие на природозащитното образование. 
повече»