Законодателство

От създаването си до днес Българска Фондация Биоразнообразие подпомага реформирането на българското природозащитно законодателство чрез изпращане на становища, участие и организиране на срещи с представители на институциите, организиране на обществени дискусии и др. Като част от Коалиция "За да остане природа в България" и самостоятелно участваме в публични кампании и предлагаме подобрения в Закон за горите, Закон за лова, Закон за устройство на територията, Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, Закон за биологичното разнообразие, Закон за опазване на околната среда, Закон за туризма и др. Информираме медиите и широката общественост за всеки опит за нарушаване на вече съществуващото екологично законодателство или прокарване на лобистки поправки в него, които ще застрашат биоразнообразието у нас. Разработваме сигнали и жалби до европейски институции, водим съдебни дела за защита на защитените територии и зони. 

Самостоятелно и в партньорство разработихме 11 плана за действие за видове от списъка на застрашените животни на Световния съюз за защита на природата (IUCN), както и 12 Плана за управление на различни категории защитени територии, 6 от които вече са приети и се прилагат.


 

Становища

Становище от БФБ, ЛТУ и ПЛАБ за вето върху ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча 22 Kb (docx) свали
Становище на Българска Фондация Биоразнообразие по проект на План за управление на Национален парк "Пирин"2014-2023 788 Kb (pdf) свали
Становище на БФБ срещу предложението за удължаване на ловния сезон за патици и гъски до 28 (29) февруари 64 Kb (doc) свали
Становище на БФБ по ЗИД на Закона за горите 92 Kb (doc) свали
Становище на БФБ относно обсъждане за създаване на нов национален парк "Българско Черноморие 50 Kb (docx) свали
Обяснение за гласуване против на решение на специализиран ВЕЕС за приемане на плана за управление на Природен парк Беласица 35 Kb (docx) свали
Коментари и предложения по текстовете на заповеди за защитени зони BG0001001 „Ропотамо”, BG0001004 „Емине - Иракли” и BG0001007 „Странджа”, BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец” 99 Kb (pdf) свали
Становище на БФБ и предложения за промени в Закон за лова и опазване на дивеча 57 Kb (docx) свали
Становище на БФБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите 47 Kb (docx) свали

Планове за действие

Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 5 Mb (pdf) свали